Aluse DeklaratsioonSpikker


1. Tärniga "*" tähistatud väljad on kohustuslikud

2. Vajutage nupule "Lae alla ja saada pdf" (teile salvestatakse arvutisse aluse deklaratsiooni pdf ja sama pdf saadetakse aadressile sadam@jahtklubi.ee)

Aluse Andmed

Kapten

Kontaktisik (kui kapteniga kontakti ei saa)

Maksja

Soovin kasutada PJK sadama teenuseid {{ currentYear() }} - {{ currentYear()+1 }} aastal järgnevalt:

Kaikohta navigatsioonil perioodil (1.mai - 31. oktoober {{ currentYear() }})
Kaikohta navigatsioonil perioodil
KIILPLOKI hoiustamine navigatsiooni perioodil (1.mai - 31.oktoober {{ currentYear() }})
Kohta staapelplatsil perioodil (1.november {{ currentYear() }} - 30.aprill {{ currentYear()+1 }})
Soovin tõsteteenust PJK'lt ({{ currentYear() }}. aasta kevadel)
Soovin tõsteteenust PJK'lt ({{ currentYear() }}. aasta sügisel)
ELEKTRIT navigatsiooni perioodil

2.1.14. Sadamapidajal on õigus veesõiduki sadamasse saabumisel nõuda vastutuskindlustuse olemasolu, millega on kindlustatud vastutus veesõidukiga tekitatud mistahes kahju eest, sõltumata kas kahju tekitamise hetkel oli veesõiduki kapteniks/juhiks veesõiduki omanik või kolmas isik. Sadama pidajal on õigus määrata, kui suur peab olema nõutava vastutuskindlustuse kindlustussumma. Vastutuskindlustuse olemasolu tõendamiseks esitab veesõiduki kapten/juht sadamakaptenile kindlustuspoliisi.


2.2.18. Sadam pakub oma terriooriumil olevat kaikohta hinnakirjas fikseeritud tasu eest väikelaevale vajalike teenuste tarbimiseks, kuid ei sõlmi hoiulepingut väikelaeva ega sellel olevate asjade hoidmiseks ning ei vastuta väikelaeva ega väikelaeval paikneva vara eest. Sadama pidaja ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida sadamaalal ja akvatooriumil varguste, loodus- või tuleõnnetuse jms tagajärjel.

2.2.23. Aluste transport toimub aluse omaniku järelevalve all ja vastustusel. Sadama pidaja ei vastuta aluste territooriumil transportimisel ja hoiustamisel tekkida võivate varaliste kahjustuste eest.

4.11.1. Väikelaevad on kohustatud tasuma sadamateenuste eest vastavalt sadamapidaja poolt kehtestatud hinnakirjale, millega saab tutvuda jahtklubi administraatori, sadamakapteni juures või interneti aadressilt www.jahtklubi.ee

9.1. Käesolevaga teavitab PJK jahisadam kaikoha omanike võimalike ebamugavuste eest sadama ekspluatatsioonis, mis on tingitud seoses mereturismi ja võistluspurjetamise aktiivsusest tingitud ülekoormusest juuli keskel ja augusti esimeses pooles. Antud perioodil tavapärane sadamaplaan ei kehti, aluseid võidakse kaides ja sadamates ümber paigutada vastavalt sadamakapteni korraldusele.