protseduurireeglid

MTÜ PÄRNU JAHTKLUBI PROTSEDUURIREEGLID

Kinnitatud Pärnu Jahtklubi juhatuse otsusega 28.septembrist 2010.a.
Muudetud juhatuse otsusega 17.aprillist 2012. a.
Muudetud juhatuse otsusega 22.detsembrist 2015.a.
Muudetud juhatuse otsusega 20.oktoobrist 2017.a.
Muudetud juhatuse otsusega 26.septembrist 2018.a
Muudetud juhatuse otsusega 16. detsembrist 2019.a.
Muudetud juhatuse otsusega 30. jaanuarist 2020.a.
Muudetud juhatuse otsusega 21. aprillist 2020.a.
Muudetud juhatuse otsusega 29. septembrist 2020.a.
Muudetud juhatuse otsusega 17. veebruar 2021.a.  

I   Klubi liikmeks vastuvõtmine


1. Liige

1.1. Liikmeks kandideerija esitab juhatusele kirjaliku, vähemalt kolme 5-aastase Klubi liikmestaažiga liikme soovitusega avalduse. Liikmeks kandideerija soovitajatel ei tohi olla võlgnevusi Klubile ja tütarettevõtetele. Klubi juhatusel on õigus määrata kandidaadiaeg. Kandidaadiajaks on kuni üks jooksev aasta.

1.1.1. Juhatusel on õigus küsitleda kandideerijat, soovitajaid ja teisi klubiliikmeid, aga samuti Kaptenite Kogu arvamust kandideerija isiku klubiliikmeks sobivuse osas.

1.1.2. Liikme kandidaadiks võtmisel tasub avalduse esitanud isik juhatuse poolt määratud liikme kandidaadiks vastuvõtmismaksu, mis on võrdne kahekordse klubiliikme aastamaksuga.

1.2. Kandidaadiaja möödumisel teeb Klubi juhatus otsuse vähemalt 18-aastase kandidaadi liikmeks vastuvõtmise või mittevastuvõtmise kohta.

1.3. Juhatuse alused keelduda klubiliikme kandidaadiks või klubi liikmeks vastuvõtmisest:

1.3.1. Juhatusel on õigus keelduda klubi liikmeks vastu võtta isikuid, kes on rikkunud kandidaadiaja jooksul klubi kodukorda.

1.3.2. Juhatusel on õigus keelduda klubi liikmeks vastu võtta isikuid, kes on süstemaatiliselt olnud võlgnike nimekirjas nii Klubi kui selle tütarettevõtete ees.

1.3.3. Juhatusel on õigus keelduda klubi liikmeks vastu võtta isikuid, kelle kohta vastaval punktile 1.1.1 on saadud arvamusi kandideerija isiku klubiliikmeks mittesobivuse osas.

1.3.4. Kui Klubiliikme kandidaadil tekivad võlgnevused kandidaadi ajal, on juhatusel õigus kandidaadi aeg katkestada või pikendada kandidaadi aega.

1.3.5. p.1.3.1.-1.3.3.korral võib juhatus pöörduda ankeedil olevate soovitajate poole ettepanekuga oma soovitus tagasi võtta.

1.4. Liikmeks vastu võtmata jätmisel on kandidaadil õigus taotleda kandidaadiaja pikendamist ühe aasta võrra, mille möödumisel teeb klubi juhatus uue otsuse.

1.5. Liikmeks vastuvõtmise puhul tasub avalduse esitanud isik juhatuse poolt määratud suuruses aastamaksu. Hääleõiguslikuks klubiliikmeks saab isik peale maksude laekumist Klubi arvele.

1.6. Klubi liikme põhjendatud taotlusel või juhatuse enda algatusel on juhatusel õigus Klubi liiget vabastada liikmemaksu tasumisest või vähendada liikmemaksu suurust.

1.6.1. Klubiliige, kes on alla 25 aasta vanune ja on õpilane või üliõpilane, võib taotleda iga-aastaselt juhatusele esitatava avalduse alusel klubi liikmemaksu vähendamist noorliikmemaksu suurusele.

 

2. Noorliige

2.1. Noorliikmeks võivad saada kuni 18-aastased isikud, kes

2.1.1. on huvitatud purjespordist ja soovivad omandada sellekohaseid teadmisi ja vilumusi;

2.1.2. on Pärnu Jahtklubi Purjespordikooli õpilased.

2.2. Noorliikmeks vastuvõtmine toimub Klubi juhatuse otsusega vanema või eestkostja kirjaliku avalduse alusel.

2.3. Noorliige ei tasu sisseastumismaksu.

2.3.1. 18-21-aastane noorliige tasub noorliikme aastamaksu juhatuse poolt määratud suuruses ja tähtajal. Alla 18-aastastel noorliikmetel aastamaksu ei ole.

2.4. 21-aastaseks saamisel võetakse vähemalt kolmeaastase staažiga noorliige Klubi liikmeks vastava avalduse esitamisel ilma kandidaadiajata ning sisseastumismaksuta.

2.5. Klubi noorliikmel on kõik Klubi liikme õigused, välja arvatud hääletamise õigus Klubi üldkoosolekul otsuste vastuvõtmisel.

 

3. Auliige

3.1. Auliikmeks võib nimetada isikut, kellel on erilised teened Klubi ees ja kellele Klubi osutab erilist austust.

3.2. Auliikmeks nimetamise otsustab Klubi üldkoosolek Klubi juhatuse esildisel. Üldkoosolekule esitatav auliikmeks nimetamise ettepanek ja otsus peab sisaldama alust/põhjendust.

3.2.1. Igal Klubi liikmel on õigus esitada juhatusele auliikme nimetamiseks kandidaate. Igal klubi liikmel on õigus ja kohustus teavitada juhatust enne üldkoosoleku hääletuse toimumist asjaoludest, mis võivad auliikmekandidaadi nimetatuks osutumise korral kahjustada auliikme institutsiooni ning klubi üldist mainet.

3.3. Auliikmel on kõik klubi liikme õigused. Auliige ei ole kohustatud tasuma klubi liikmemaksu.

3.4. Auliiget autasustatakse Klubi kuldse rinnamärgiga.

3.5. Postuumseks auliikmeks võib nimetada isikut, kellel on erilised teened Klubi ees ja kellele klubi soovib avaldada austust peale tema surma.

 

4. Seeniorliige

4.1. Seeniorliikmeks võib saada vähemalt 20-aastase Klubi staažiga pensioniealine Klubi liige.

4.2. Seeniorliikmele kehtivad kõik Klubi liikme õigused ja kohustused.

 

II Klubist väljaastumine ja väljaarvamine

 

1. Klubi liige võib Klubist välja astuda igal ajal, teatades sellest kirjaliku avaldusega Klubi juhatusele ja tagastades liikmekaardi ja tema kasutuses olnud Klubi vara.

2. Klubi liige, kes ei ole hooaja avamise päevaks tasunud liikmemaksu ja ei ole mõjuvatest põhjustest kirjalikult teavitanud juhatust, kaotab selleks hooajaks kõik liikme soodustused, kaasaarvatud kaimaksu soodustus. Pärast jooksva aasta liikmemaksu tasumist taastuvad soodustused alates järgmisest navigatsiooniperioodist. Kui liikmemaksu võlgnevus ei ole tasutud hooaja lõpetamiseks arvatakse liige juhatuse otsusega klubi liikmeskonnast välja. Klubi liikme põhjendatud avalduse alusel võib juhatus oma otsusega ajatada maksude tasumist.

3. Klubi liikme, kes on jämedalt või korduvalt rikkunud Klubi põhikirja ja kodukorra nõudeid või eksinud üldise korralikkuse ja aumõiste vastu, või ei ole täitnud Klubi juhtorganite õiguspäraseid korraldusi, võib Klubi juhatuse otsuse alusel Klubist välja arvata. Klubi liikme Klubist väljaarvamise küsimuse võib tõstatada juhatus.

4. Klubi liikme väljaarvamine loetakse otsustatuks, kui selle poolt on vähemalt 1/2 juhatuse koosolekul osalevatest liikmetest.

5. Klubist väljaarvatul või väljaastunul puudub õigus kasutada klubi liikmekaarti ja sümboolikat.

6. Juhatuse põhjendatud otsus Klubi liikmest väljaarvamise kohta edastatakse info väljaarvatule, tema poolt esitatud kontaktaadressile kas kirjalikult või elektroonselt.

 

III Majandustegevus

 

1. Klubil on lubatud arendada mistahes oma põhikirjalise tegevuse huvidest lähtuvalt majandustegevust, kui see ei ole vastuolus kehtivate seadustega.

2. Klubi võib vajadusel oma majandustegevuse tarvis luua eraldi majandusüksuseid või juriidilisi isikuid, millede tegevust korraldab klubi juhatus.

3. Klubi vara

3.1. Sisseastumis- ja liikmemaksud;

3.2. Varalised annetused ja eraldised. Varalised annetused võivad olla kas sihtotstarbelised või sihtotstarvet määramata;

3.3. Tulu, mida saadakse Klubi väljaannete kirjastamisest ja levitamisest või muudest põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;

3.4. Muu majandustegevusest saadav tulu, mis on vajalik Klubi põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

4. Klubi omanduses võib olla igasugune vara, mis on vajalik klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omamine pole vastuolus seadusega.

5. Klubi vara ja rahalisi vahendeid käsutab Klubi juhatus.

6. Klubi peab seadusega sätestatud korras raamatupidamise arvestust, tasub riiklikke ja kohalikke makse.

7. Klubi vahendeid kasutatakse:

7.1. kohustuslike maksete ja eraldiste tegemiseks;

7.2. Klubi kulutuste tegemiseks ja  hüvitamiseks;

7.3. töötasude maksmiseks;

7.4. sihtfondide ja kapitalide moodustamiseks;

7.5. muudeks väljamakseteks.

8. Majandusaasta algus on 1. jaanuaril  ja majandusaasta lõpeb 31. detsembril.

9. Klubi lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühingute nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

 

IV Juhatus

 

1. Juhatus käib koos vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.

2. Juhatuse kutsub omal äranägemisel juhatuse liikme nõudmisel kokku kommodoor, tema äraolekul asekommodoor.

3. Juhatuse koosoleku toimumise aja ja koha määrab kommodoor, tema äraolekul asekommodoor.

4. Juhatuse otsus loetakse vastu võetuks, kui selle poolt hääletas enamus kohalolevatest liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav kommodoori hääl.

5. Juhatuse tööst võib osa võtta Klubi tegevjuht, asendusliige või mõni teine kutsutud isik ilma hääleõiguseta.

6. Juhatuse pädevusse ja kohustuste hulka kuulub:

6.1. Klubi majandustegevuse juhtimine, vara haldamine ja käsutamine;

6.2. Üldkoosolekute ja erakorraliste üldkoosolekute kokkukutsumine ja nende otsuste täitmine;

6.3. Klubi kodukorra kehtestamine;

6.4. Üldkoosolekule kinnitamiseks antavate juhendite, nimede, määruste ja eelnõude koostamine;

6.5. Klubi nimel tehingute teostamine;

6.6. Klubi nimel kirjavahetuse pidamine;

6.7. Esindajate määramine Eesti Jahtklubide Liidu ja teiste organisatsioonide esindusorganitesse või komisjonidesse;

6.8. Klubi liikmete arvestuse pidamine;

6.9. Klubi huvide kaitsmine;

6.10. Klubi nimel tegutsemiseks volituste väljaandmine;

6.11. Klubi majandustegevuseks vajalike struktuuride loomine ja personali valimine;

6.12. Muu asjaajamine;

7. Klubi maksude kehtestamine;

8. Toimkondade moodustamine. Toimkonna juhtimiseks nimetab Juhatus toimkonna esimehe.

9. Erikomisjonide moodustamine. Juhatusele abiks asutatud erikomisjonid töötavad juhatuse poolt määratava juhatuse liikme juhtimisel.

10. Juhatuse asendusliige kutsutakse juhatuse tööst osa võtma mõne liikme lahkumise või tagasikutsumise korral.

 

V Kommodoor

 

1. Kommodoor tagab Klubi juhatuse otsuste täitmise;

2. Esindab Klubi eraldi volikirjata kõigi teiste füüsiliste ja juriidiliste isikute ees;

3. Sõlmib Klubi töötajatega töölepingud ja lõpetab need;

4. Sõlmib Klubi nimel lepinguid ning arendab muud Klubi huvidest lähtuvat tegevust.

5.  Kommodoori äraolekul täidab tema ülesandeid asekommodoor.


VI   Kehtetu /26.09.2018/

 

VII Üldkoosoleku läbiviimine

 

1. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, kes informeerib elektroonselt sellest Klubi   liikmeskonda vähemalt 15 päeva enne koosoleku toimumist, kus on näidatud koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord. Üldkoosoleku kutse avaldatakse Klubi kodulehel. Kirjalik informatsioon pannakse Klubi infostendile. Kutse dubleeritakse vajadusel klubi liikmete e-posti aadressile või sms-iga telefonile või mõnel muul elektroonsel kujul. Mitte hiljem kui 7 päeva enne koosoleku toimumist kinnitatakse lõplikult päevakord ja väljastatakse vajalikud eelnõud, projektid, kinnitamisele kuuluvad aruanded ning muud dokumendid koosoleku läbiviimiseks elektroonsel teel klubi liikme e-posti aadressil ja Klubi kodulehel. Kirjalikul kujul saab kinnitamisele kuuluvate materjalide koopiaid juhatuselt.

2. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus Klubi põhikirjas toodud juhtudel ja informeerib sellest Klubi liikmeskonda vähemalt 7 päeva enne erakorralise üldkoosoleku toimumist, kus on näidatud aeg, koht ja päevakord. Erakorralise üldkoosoleku päevakorda ei saa muuta.

3. Üldkoosoleku läbiviimiseks valitakse juhataja ja protokollija avaliku hääletamise teel.

4. Üldkoosolek protokollitakse. Protokolli kantakse üldkoosoleku toimumise aeg ja koht, üldkoosoleku päevakord, hääletustulemused ja vastuvõetud otsused ning muud tähtsust omavad asjaolud. Protokolli kantakse ka otsuse suhtes eriarvamusele jäänud liikme nõudel tema eriarvamuse sisu. Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Eriarvamusele kirjutab alla selle esitaja. Protokolli lahutamatuteks osadeks on osavõtnute nimed koos allkirjadega ning üldkoosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused.

5. Igal hääleõiguslikul klubiliikmel on üks hääl.

6. Valimistel ülesseatavate kandidaatide arvu määrab üldkoosolek;

7. Üldkoosoleku algul määratakse ajaliselt ettekannete ja sõnavõttude kestvus;

8. Hääletada võib ka elektrooniliselt, kui see on tehniliselt võimalik;

9. Isikuvalimised, -nimetamised ja – hääletamised on salajased;

10. Hääletamine on üldjuhul avalik;

11. Häälte võrdsel jagunemisel on kommodoori hääl otsustav;

12. Pärast 14 päeva möödumist üldkoosoleku lõppemisest peab protokoll olema liikmetele kättesaadav kas ärakirjana või elektroonselt.

 

VIII Klubiliikmete tunnustamine

 

1. Klubi tunnustab oma liikmeid:

1.1. Auliikme staatuse andmisega;

1.2. kuldmärgiga Klubile au ja kuulsuse toomise eest väljapaistvate  sportlike tulemuste saavutamisel;

1.3. hõbemärgiga;

1.4. tänukirja ja avaliku tunnustamisega Klubiga seotud vabatahtliku töö eest või rahalise toetuse eest või väljapaistvate sportlike tulemuste eest Klubi esindamisel.