Põhikiri

PÄRNU JAHTKLUBI PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

 1. Pärnu Jahtklubi (edaspidi Klubi) on purjetamise ja huvimeresõidu toetamiseks avalikes huvides loodud isikute vabatahtlik ühendus. Klubi asukohaks on Lootsi tn 6, 80010 Pärnu.
 2. Klubi ei jaga oma vara ega tulu ega anna materiaalset abi oma asutajatele, liikmetele, juhtimis- ja kontrollorganite liikmetele ega eelloetletud isikute seaduses nimetatud lähikondlastele.
 3. Klubi tegutseb oma liikmete demokraatliku omavalitsuse alusel. Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast. Oma õiguste teostamiseks on Klubil õigus pöörduda riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse organi või kohtu poole.
 4. Klubi on 1906 a. asutatud Pärnu Jahtklubi õigusjärglane.

II KLUBI EESMÄRGID

 1. Purjetamis-, jääpurjetamis- ja huvimeresõidu harrastajate ühendamine.
 2. Merekultuuri propageerimine ja tingimuste loomine purjespordi arenguks.
 3. Spordimeisterlikkuse, kehalise ja vaimse võimekuse tõstmine.
 4. 1906 a. moodustatud Pärnu Jahtklubi järjepidevuse kindlustamine.
 5. Säästliku loodushoiu põhimõtete ja heade meresõidutavade järgimine.
 6. Klubi liikmeskonna meresõidualase kvalifikatsiooni tõstmine.
 7. Klubi eesmärkide saavutamine on kirjeldatud arengu- ja tegevuskavas.

III KLUBI LIIKMESKOND

 1. Klubi liikmeskond koosneb noorliikmetest, liikmetest, seeniorliikmetest ja auliikmetest.
 2. Liikmeks vastuvõtmine toimub juhatuse otsusega vastavalt Klubi kodukorras ettenähtud protseduuri reeglitele.

 

IV KLUBI LIIKMETE ÕIGUSED

 1. Valida ja olla valitud Klubi juhtorganitesse.
 2. Võtta osa Klubi poolt korraldatavatest võistlustest ning üritustest.
 3. Kasutada juhatuse poolt kehtestatud korras Klubi sümboolikat ja atribuutikat.
 4. Kasutada Klubi ruume ja inventari vastavalt juhatuse poolt kehtestatud korrale.

V KLUBI LIIKMETE KOHUSTUSED

 1. Järgida Klubi põhikirja ja kodukorda.
 2. Täita Klubi liikmete üldkoosoleku ja juhatuse poolt , antud  ülesandeid ja kohustusi.
 3. Osaleda ühiskondlikus korras töödest ja tegevustest, mis on seotud klubi heaoluga ja arenguga.
 4. Hoida ja kasutada heaperemehelikult Klubile kuuluvat või tema kasutuses olevat vara.
 5. Tasuda Klubi liikmemaksu. Klubi liikmemaksu tasutakse eeloleva hooaja eest hiljemalt enne korralise üldkoosoleku toimumist.

VI KLUBI LIIKME JA KLUBI VARALISED SUHTED

 1. Klubi liikmel ei ole õigust Klubi varale.
 2. Klubi ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust Klubi varaliste kohustuste eest.
 3. Klubi vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

VII KLUBIST VÄLJAASTUMINE JA VÄLJAARVAMINE

 1. Klubi liikmel on õigus mõjuval põhjusel taotleda Klubi juhatuselt oma liikmelisuse peatamist kuni viieks aastaks. Liimelisuse peatamise taotlejal ei tohi olla klubi ees võlgnevusi. Peatatud liikmelisuseda isikul ei ole Klubi liikme õigusi.
 2. Klubist väljaastumine ja väljaarvamine toimub Klubi juhatuse otsuse alusel vastavalt kinnitatud protseduuri reeglitele.
 3. Klubi liikmelisuse peatanul, klubist väljaarvatul või väljaastunul puudub õigus kasutada klubi liikmekaarti ja sümboolikat.

 

KLUBI JUHTIMINE

VIII ÜLDKOOSOLEK

 1. Klubi juhtorganiteks on Klubi liikmete üldkoosolek ja juhatus.
 2. Klubi kõrgeimaks organiks on Klubi liikmete üldkoosolek.

XI ÜLDKOOSOLEKU PÄDEVUS

Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

 1. põhikirja muutmine;
 2. kommodoori, asekommodoori, juhatuse liikmete ja asendusliikmete valimine ning tagasikutsumine;
 3. revisjonikomisjoni, aukohtu liikmete ja asendusliikmete valimine ning tagasikutsumine;
 4. majandusaasta aruande kinnitamine;
 5. Klubi lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
 6. Klubile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamise ja asjaõigusega koormamise otsustamine;
 7. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;
 8. Üldkoosoleku otsus loetakse vastu võetuks, kui selle poolt hääletab üle poole kohal olnud hääleõiguslikest Klubi liikmetest;
 9. Põhikirja muutmise otsus loetakse vastuvõetuks kui selle poolt hääletab vähemalt kaks kolmandikku üldkoosolekul osalenud Klubi liikmetest.

X ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMINE

 1. Klubi üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt 1 kord aastas.
 2. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab juhatus vähemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist vastavalt
 3. Juhatus kutsub erakorraliselt üldkoosoleku kokku vastavalt tekkinud vajadusele. Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab juhatus vähemalt 7 päeva enne erakorralise üldkoosoleku toimumist vastavalt
 4. Juhatus kutsub erakorraliselt üldkoosoleku kokku, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 klubi hääleõiguslikest liikmetest.
 5. Juhatus kutsub erakorraliselt üldkoosoleku kokku kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates revisjonikomisjoni esimees.

XI KLUBI JUHATUS

 1. Klubi juhatus valitakse Klubi üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks. Juhatus koosneb kolmest kuni seitsmest liikmest, sealhulgas Klubi kommodoor ja asekommodoor.
 2. Juhatus juhib Klubi tegevust üldkoosolekute vahelisel ajal, tuginedes üldkoosoleku otsustele, klubi kodukorrale, protseduurireeglitele ja muudele juhendmaterjalidele.
 3. Iga juhatuse liige võib olla Klubi esindada kõigis õigustoimingutes.
 4. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 1/2 juhatuse liikmetest, nende hulgas kommodoor või asekommodoor.

XII KOMMODOOR

 1. Kommodoor juhib Klubi juhatuse tööd ja on Klubi esindaja kõikide tehingute tegemisel.
 2. Kommodoor valitakse Klubi liikmete hulgast üldkoosoleku poolt kuni kolmeks aastaks.

XIII ASEKOMMODOOR

 1. Asekommodoor asendab kommodoori viimase äraolekul kõigis kommodoori pädevusse kuuluvates küsimustes.
 2. Asekommodoor valitakse klubi üldkoosoleku poolt kuni kolmeks aastaks

XIV AUKOHUS

 1. Aukohus valitakse Klubi üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks. Aukohus koosneb kolmest liikmest. Aukohus juhindub oma tegevuses Klubi põhikirjast, Protseduurireeglitest, Aukohtu reglemendist ja Heade tavade koodeksist

XV REVISJONIKOMISJON

 1. Revisjonikomisjon valitakse Klubi üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks. Revisjonikomisjon koosneb kolmest liikmest.

XVI RAAMATUPIDAMINE

 1. Juhatus korraldab Klubi raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.

XVI KLUBI VASTUTUS

1. Igaüks, kes leiab, et Klubi tegevusega on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib pöörduda kohtusse.
 1. 2. Klubi vastutab oma varaliste kohustuste eest kogu talle kuuluva varaga.

XVII KLUBI ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

 1. 1. Klubi ühinemine ja jagunemine toimub seaduses ette nähtud tingimustel ja korras.

XVIII KLUBI LÕPETAMINE

 1. 1. Klubi lõpetamine toimub seaduses ette nähtud tingimustel ja korras.
 2. 2. Klubi lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühingute nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Käesolev põhikirja redaktsioon on kinnitatud Pärnu Jahtklubi 07. mai 2016 aasta üldkoosoleku põhikirja muutmise otsusega.