REVIJONIKOMISJONI TÖÖKORD


MTÜ Pärnu Jahtklubi

REVISJONIKOMISJONI TÖÖKORD

 

Kinnitatud Pärnu Jahtklubi juhatuse otsusega 04.05.2019

 

1.        ÜLDSÄTTED

1.1.   MTÜ Pärnu Jahtklubi (edaspidi Klubi) revisjonikomisjon (edaspidi Komisjon) on alatine komisjon, mis  moodustatakse Klubi üldkoosoleku otsuse alusel.

1.2.     Komisjoni põhiülesanne on Klubi põhikirjaliste tegevuste (sh majandustegevus) eesmärgipärasuse ja omaniku parimast huvist lähtuv kontrollimine.

1.3.   Komisjon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, klubi põhikirjast ning käesolevast töökorrast.

 

2.        REVISJONIKOMISJONI KOOSSEIS

2.1.     Komisjon valitakse klubi üldkoosoleku poolt vastavalt Klubi põhikirjale.

2.2.     Komisjon valib oma liikmete hulgast komisjoni esimehe, kes:

2.2.1.  juhib komisjoni tööd;

2.2.2.  kutsub kokku komisjoni koosoleku;

2.2.3.  juhatab komisjoni koosolekut;

2.2.4.  koordineerib aruande ja muude dokumentide koostamist.

2.3.    Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel komisjonist tagasi astuda ja tema volitused kehtivad kuni järgmise üldkoosolekuni, kus valitaks uus komisjoni liige.

 

3.        REVISJONIKOMISJONI TÖÖKORD

3.1.     Komisjoni töökeeleks on eesti keel.

3.2.     Komisjoni töövorm on koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord aastas.

3.3.     Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 Komisjoni liikmetest.

3.4.    Komisjoni otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab Komisjoni esimehe hääl.

3.5.     Komisjoni koosolek protokollitakse ja säilitatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusele asjaajamise korrale ja avaldatakse liikmetel MTÜ Pärnu jahtklubi ametlikul kodulehele.

3.6.      Klubi dokumentidega tutvutakse MTÜ Pärnu Jahtklubi ruumides.

 

4.         ÜLESANDED JA KONTROLLIMISE KORD

4.1.      Komisjon kontrollib Klubi  tegevust õigusaktidega sätestatud korras:

4.1.1.   vastavalt tööplaanile, mille kinnitab Komisjoni koosolek;

4.1.2.   Klubi tegevuse vastavust, arengudokumentidele, tegevuskavale ja eelarvele;

4.1.3.   Klubi raamatupidamise õigsust ja vara kasutamise sihipärasust;

4.1.4.   Klubi poolt sõlmitud lepingute täitmist;

4.1.5.   Klubi tehinguid seotud osapooltega;

4.1.6.   Klubi poolt teostatud hangete ja enampakkumiste läbiviimist;

4.1.7.   Klubi tegevuse seaduslikkust;

4.1.8.   Klubi üldkoosolekul on õigus anda enamushäälte alusel  ühekordseid kontrollimise ülesandeid.  

4.2.      Komisjon on kohustatud enne Klubi majandusaasta aruande kinnitamist, esitama läbivaatamiseks juhatusele ja kinnitamiseks üldkoosolekule, revisjoni aruande koos märkuste, ettepanekute ja tähelepanekutega.

4.3.   Kontrolli viivad läbi Komisjoni liikmed, kaasates vajadusel kontrollimisse eksperte, kellele kehtib konfidentsiaalsuse nõue.

4.4.       Komisjonil on õigus saada tööks vajalikku teavet ja vajalikke dokumente.

4.5.       Komisjon teavitab kontrollist Klubi juhatust ja tegevmeeskonda vähemalt viis tööpäeva ette.

4.6.      Kontrollimise tulemus vormistatakse kirjaliku tulemuste aruandena, kuhu kirjutavad alla osavõtnud Komisjoni liikmed.

4.7.     Osaniku nõudel saab teostada äriühingus (PJK Haldus OÜ) erikontrolli. Erikontrolli läbiviijaks saavad olla vandeadvokaadid, advokaadibürood või audiitorid. Erikontrolli läbiviimine on pigem erand kui reegel ning seda teostatakse juhul kui näiteks juhatus ei esita osanikule dokumente või on selgelt midagi varjama asunud.

 

5.          VASTUTUS

5.1.       Komisjoni liikmed vastutavad Klubi ees, oma tegevuses vastavalt kehtivale seadusandlusele.


6.          RAKENDUSSÄTTED

6.1.       Käesolev töökord jõustub selle kinnitamisel MTÜ Pärnu Jahtklubi üldkoosoleku poolt.