KODUKORD

PÄRNU JAHTKLUBI KODUKORD

Kodukord.pdf


Kinnitatud Pärnu Jahtklubi juhatuse otsusega 18.06.2009

Muudetud juhatuse otsusega 20.10.2017

Muudetud juhatuse otsusega 26.09.2018

Muudetud juhatuse otsusega 20.03.2019

Muudetud juhatuse otsusega 30.01.2020

 

1.   Üldsätted

1.1. Kodukorra aluseks on Pärnu Jahtklubi (edaspidi Klubi) põhikiri, Klubi tavandid ja üldtunnustatud käitumisnormid.

1.2. Klubi kodukord kehtib Klubi liikmetele igal pool. Klubi kodukord kehtib Klubi territooriumil kõikidele isikutele ühtemoodi.

1.3. Eriküsimusi käsitlevad juhised esitatakse kodukorra lisadena, mis on kodukorra lahutamatud osad.

 

2.   Navigatsioonihooaeg

2.1. Navigatsioonihooaja (edaspidi hooaeg) pidulik avamine toimub maikuu esimesel laupäeval.

2.2. Hooaja pidulik lõpetamine toimub novembrikuu esimesel laupäeval.

 

3.   Klubi lipp

3.1. Navigatsioonihooajal toimub lipu heiskamine lipumasti toppi igal hommikul ja langetamine igal õhtul. Navigatsioonihooaja avamisel heisatakse ja hooaja lõpetamisel langetatakse Klubi lipp pidulikult.

3.2. Sadamas viibivate jahtide riigilipud heisatakse ja langetatakse koos klubi lipuga.

3.3. Riiklikel pühadel heisatakse riigilipp lipumasti toppi ja klubilipp selle kahvlisse.

3.4. Leina puhul langetatakse klubi lipp poolde masti (surmateate saamisest matusepäeva lõpuni).

3.5. Lipu kandmine ujuvvahenditel toimub vastavalt EJL lippude ja vimplite kandmise eeskirjadele (lisa 2).

3.6. Klubi lipu ja klubi masti heisatava riigilipu suurused peavad vastama riigilipu seadusele ehk lippude laius peab olema 1/6 masti kõrgusest.

 

4.   Klubikell

4.1. Klubikella lüüakse:

4.1.1.   Klubi lipu pidulikul heiskamisel ja langetamisel – neli paarislööki.

4.1.2.   surnud klubiliikme ärasaatmisel ja mälestamisel – neli üksiklööki.

4.1.3.     Klubi üldkoosoleku avamisel – üks paarislöök koosoleku ruumis.

4.1.4.     õnnetuse korral Klubi territooriumil (tulekahju vms) – pidevad kellalöögid.

4.1.5.     omavoliline klubikella löömine ei ole lubatud ja on “karistatav” kohustusega koheselt kõigilt ruumis viibijatelt vabandust paluda ühe napsi ulatuses.

 

5.   Klubi ruumide, territooriumi ja sadama kasutamine

5.1. Klubi liikmetel on õigus kasutada Klubi territooriumi, vara ja sadamat. Sadama kasutamist reguleerib sadama kasutamise meelespea (lisa 1).

5.2. Klubi liige ja lepinguline partner on kohustatud kasutama klubi vara heaperemehelikult.

5.3. Klubi liige ja lepinguline partner on kohustatud täitma sadamakorrapidaja, tegevjuhi ja kommodoori korraldusi seoses Klubi tegevuse korraldamisega. Samuti hüvitama Klubi kulutused, mis tulenevad sadamakorrapidaja, tegevjuhi või kommodoori antud korralduste või kodukorra eiramisest, arves märgitud suuruses ja tähtajal.

5.4. Klubi liige vastutab tema poolt klubi territooriumile kutsutud külaliste heaolu ja käitumise eest, samuti nende poolt tekitatud kahjude eest.

5.5. Klubi territooriumile kaasavõetud loomi ei tohi jätta järelvalveta.

5.6. Sõidukiga Klubi territooriumile pääsemiseks peab Klubi liige või Klubi lepingupartner omama väravapulti(kaarti), mille väljastab klubi administraator või tegevjuht.

5.7. Lühiajaliseks sisenemiseks (laadimistööd vms) annab ühekordse loa Klubi tegevjuht või sadamakorrapidaja.

5.8. Pikem kui 24 tunnine parkimine on lubatud ainult selleks vastavalt tähistatud kohtadel, kooskõlastatult Klubi tegevjuhi või sadamakorrapidajaga. Sõidukile tuleb sellisel juhul paigaldada nähtavale kohale Parkimiskaart, millele peab olema märgitud parkimise aeg ja kontaktisiku telefoni number. Auto võtmed on soovitav jätta hotelli administraatori kätte. Ilma loata pargitud sõidukid teisaldatakse ilma ette hoiatamata. Klubi pargitud sõidukite seisukorra eest ei vastuta.

5.9. Kaherattalised sõidukid (jalgrattad, mopeedid, mootorrattad) on lubatud parkida   selleks vastavalt tähistatud kohtades.

5.10           Klubi juhatusel on õigus kehtestada vajaduse korral ajutine parkimise erikord.

 

6.         Kiilplokkide ja ujuvvahendite hoidmine Klubi territooriumil

6.1.     Kiilplokkide hoidmist Klubi territooriumil koordineerib sadamkorrapidaja.

6.2.     Ujuvvahendi säilimise ja hävimise riisiko lasub ujuvvahendi omanikul.

6.3.     Klubi ei vastuta kahju eest, mis võib tekkida Klubi valveta territooriumil ja akvatooriumil salajaste varguste tormi või tuleõnnetuste tagajärjel.

6.4.     Klubi ei vastuta ujuvahendile kolmandate isikute või teiste Klubi liikmete poolt tekitatud kahjude eest.

 

7.     Klubi moraali- ja eetikanormid ja nendest kinnipidamine

7.1.     Eetika nõudeid ja head tava tõlgendatakse seaduse, Klubi põhikirja, Klubi üldkoosoleku ja juhatuse otsuste, aukohtu lahendite ning soovituste, Klubis kujunenud praktika ja tava, hea meresõidu tava, samuti vanema kolleegi arvamuse alusel.

7.2.     Klubi liige tervitab klubikaaslast nii klubi territooriumil, kui väljaspool. Esimesena tervitab vanuselt noorem liige.

7.3.     Klubi liige ei avalda ega levita klubikaaslasi halvustavaid või tema asjatundlikkust kahtluse alla seadvaid väiteid.

7.4.     Klubi liige peab suhtlemisel klubikaaslaste, külaliste ja avalikkusega käituma ausalt ja väärikalt ning kooskõlas heade kommetega ja tavadega. Klubi liige peab hoiduma Klubi mainet kahjustavast käitumisest.

7.5.     Punktis 7.3 sätestatut kohaldatakse ka Klubi liikme käitumisele väljaspool Klubi tegevust.

7.6.     Järelevalvet eetika nõuete ja hea tava täitmise üle Klubis teostab Klubi juhatus, kommodoor, aukohus ning iga klubi liige.

7.7.     Klubi tegevuses ja isiklikest küsimustest tekkinud lahkhelisid Klubi liikmete vahel püütakse lahendada kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, võib Klubi liige klubiliikmete vahelise vaidluse lahendamiseks pöörduda juhatuse või aukohtu poole.

7.8.     Klubi liige ei lahenda klubiliikmete vahelisi vaidlusi meedias ega avalikkuse ees.

7.9.     Klubi põhikirja, kodukorra, juhatuse otsuste või mõne muu Klubi tegevust reguleeriva dokumendi nõuete rikkumise korral Klubi liikme poolt võib kohaldada solidaarset vastutust ka Klubi liikme soovitajatele.

 

8 . Kehtetu alates 26.09.2018

 

 9.       Klubi sümboolika ja vormiriietus

9.1.   Klubi sümboolika moodustavad:

9.1.1.     lipp;

9.1.2.     vimpel;

9.1.3.     rinnamärk;

9.1.4.     mütsimärk.

9.2.   Klubil on vormiriietus, mis koosneb:

      9.2.1 tumedast klubipintsakust, pikkadest heledatest pükstest ja mütsist;

      9.2.2 tumesinisest vormikleidist;

      9.2.3 lipsust või rätikust.

9.3.   Klubi vormiriietuse kandmine on soovitatav järgmistel juhtudel:

9.3.1.     juhatuse liikmetel juhatuse pidulikel koosolekutel;

9.3.2.     pidulikel rivistustel ja koosviibimistel ning Klubi esindamisel;

9.3.3.     Klubi liikme matusel.

 

10.      Lisad

10.1.         Pärnu Jahtklubi jahisadama meelespea.

10.2.         EJKL lippude ja vimplite kandmise eeskirjad.

10.3.         Klubi sümboolika kasutamise kord.

10.4.         Klubi Protseduurireeglid.