PÄRNU JAHTKLUBI AUKOHTU REGLEMENT

Kinnitatud 23.10.2018

 

1. Pärnu Jahtklubi aukohus lähtub oma tegevuses klubilise tegevuse ja purjetamise headest tavadest, klubi põhikirjast ning ausa ja heauskse käitumise põhimõtetest.

2. Aukohus ei lahenda võistlusreeglite täitmisest ja -tingimustest lähtuvaid vaidlusi.

3. Aukohus valib endi hulgast esimehe ja on otsustusvõimaline selle vähemalt poolte liikmete istungil osalemisel.

4. Aukohus lahendab klubi juhatuselt ja klubi liikmetelt lähtuvaid kirjalikke pöördumisi.

5. Aukohus kuulab ära vaidluse osapooled ja nende argumendid ning küsitleb vajadusel asjassepuutuvaid klubi liikmeid.

6. Aukohus langetab otsuse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul.

7. Menetlemise tulemusena aukohus:

a) tõdeb pöördumise mittekuuluvust aukohtu pädevusse;

b) jätab pöördumise rahuldamata kui põhjendamatu;

c) sedastab rikkumise ja juhib sellele rikkuja tähelepanu;

d) tõsise rikkumise korral esitab klubi juhatusele ettepaneku süüdlase karistamiseks või klubisse kuuluvuse otsustamiseks.

Dokumendi fail


Aukohus kooseisus

Rait Maruste

Teet Kurs

Vello Tarem