töökoja kasutamise eeskiri

Kinnitatud Pärnu Jahtklubi juhatuse otsusega 20.10.2014 a

Töökoja sisekorraeeskiri.pdf

1. Töökoja kasutamise eest vastutava isiku määrab Pärnu Jahtklubi tegevjuht.

2. Kõik töökoja kasutajad on kohustatud järgima kõiki vastutava isiku seaduslikke korraldusi.

3. Pärnu Jahtklubi tegevjuht määrab PJK Spordikoolile vastutava isiku, kes vastutab ja korraldab spordikooli poolset töökoja
kasutamist. Ka tema on kohustatud täitma töökoja eest vastutava isiku kõiki seaduslikke korraldusi.

4. Pärnu Jahtklubi tegevjuht määrab kasutajate ringi, kellele vastutav isik või PJK Spordikooli vastutav isik võivad väljastada
personaalsed võtmed.

5. Personaalsed võtmed väljastatakse allkirja vastu ja nende üle peab arvestust vastutav isik. Võtme üleandmisel sõlmitakse leping, kus võtme saaja kohustub võtit hoidma heaperemehelikult. Tal on keelatud võtit edasi anda kolmandatele isikutele ja
valmistada võtmest koopiaid. Ta allub vastutavate isikute korraldustele, kohustub täitma tuletõrje-, tööohutuse- jne. nõudeid.

6. Ülejäänud Pärnu Jahtklubi liikmetele väljastatakse ellingu ja töökoja kasutamiseks võti allkirja vastu ühekordseks
kasutamiseks PJK administraatori juurest. Allkirjaga kinnitatakse samuti vastava lepingu sõlmimist. Kus kehtivad samad
reeglid nagu p.5. Ühekordne leping kehtib kuni võtme tagastamiseni, mis peab olema tehtud kohe pärast töökoja kasutamise
lõpetamist kuid mitte hiljem kui võtme võtmise tööpäeva lõpuks.

7. Töökojas olevate seadmete kasutamine tuleb eelnevalt kooskõlastada vastutava isikuga.

8. Töökojas olevate käsitööriistade laenutamine võib toimuda ainult vastutava isiku nõusolekul ja allkirja vastu.

9. Töökoja kasutaja on kohustatud:

  • täitma töökoja kasutamise eeskirja;
  • tundma ja järgima kõiki tööohutuse ja tootmishügieeni nõudeid;
  • tundma ja järgima tuleohutuse eeskirju;
  • paigutama pärast tööd tööriistad, rakised, pooltooted ja materjalid ettenähtud kohtadesse ja korrastama oma töökoha;
  • võtma aktiivselt osa ruumide ja materjalide hoiukohtade korrastamisest;
  • täitma töökoja kasutamise eest vastutava isiku korraldusi ja juhiseid;

10. Töökoja kasutajal on keelatud:

  • rikkuda sihilikult töökoja sisustust või sellega hooletult ümber käia;
  • välja viia materjale, tööriistu, seadmeid ilma vastutava isiku loata;
  • lubada või kutsuda töökotta kõrvalisi isikuid;
  • süüa, juua ja suitsetada.

ÜLDOHUTUSNÕUDED TÖÖKOJAS

1. Ohutu töö on võimalik vaid siis, kui tuntakse ohutusnõudeid ja täidetakse neid täpselt.

2. Töökoda on kõrgendatud ohtlikkusega, tuleohtlikkusega ja terviseriskidega koht, seetõttu tuleb kõiki distsipliininõudeid täita
vastuvaidlemata.

3. Iga kasutaja vastutab oma töökoha korrashoiu eest – viib töövahendid õigetele kohtadele, korrastab oma töökoha ja selle
ümbruse töö lõppedes.

4. Ohutustehnika järgimine on rangelt kohustuslik.

5. Väga rangelt on keelatud igasugune lahtine tuli.

6. Kemikaalide (liim, lakk, peits) jne kasutamise järel tuleb koheselt käed puhtaks pesta.

7. Tööriista tahtlik rikkumine võrdub selle materiaalselt välja maksmisega rikkuja poolt.

8. Töökojas ole tähelepanelik enda ümber toimuva suhtes.

9. Töölaual hoia vaid tööks vajalikke esemeid.

10. Vajadusel kasuta alati isikukaitsevahendeid (kittel, kaitseprillid, kindad, kõrvaklapid). Kõrvatropid ja tolmumask peavad
hügieeninõuetest lähtudes olema isiklikud.

11. Mitte kunagi ei tohi kasutada töövahendit, mida sind ei ole juhendatud kasutama ning mille kasutamise ohutusnõuetest ei ole
sind teavitatud.

12. Kasuta iga töövahendit sihipäraselt.

13. Kunagi ei tohi töövahendit suunata teise inimese poole (ka sellist, mis tundub ohutu).

14. Masinal töötavale inimesele jäta piisavalt töötamisruumi. Ära trügi.

15. Veendu, et sinu tegevus ei ohusta naabreid.

16. Töö ajal hoia oma töökoht korras. Kasutatud ja enam mittevajalikud töövahendid pane tagasi oma kohale.

17. Peale tööd korista ja korrasta oma töökoht.

18. Õnnetuse või selle ohu korral lõpeta koheselt töö (vajadusel lülita kahtlane seade välja).

19. Kahtlase töökorraga mehhanismidest, juhtmetest või lekkivatest mahutitest teavita koheselt vastutavat isikut.

ÜLDOHUTUSNÕUDED ELEKTRITÖÖRIISTADEGA TÖÖTAMISEKS

1. Elektrilisi käsitööriistu kasutatakse ainult tööjuhendis ettenähtud ülesannete täitmisel.

2. Tööriist peab olema töökorras, puhas, terava lõiketeraga ja korralikult kinnitatud.

3. Tunne kasutusjuhendit, tööriistal olevaid hoiatuskleepse ja tingmärke.

4. Tööriista kahtlasest seisundist informeeri koheselt vastutavat isikut.

5. Elektritööriista õige tööasendi (mugavamaks) muutmine on ohtlik. Teine käsi tuleb asetada teisele käepidemele, vältimaks
vigastusi ootamatu ülekoormuse korral.

6. Pikad juuksed peavad olema fikseeritud soengusse või mütsi alla. Paelad, kapuutsinöörid, lipsud, kaelaketid tuleb töö ajaks
eemaldada, riided kinni nööpida. Kiirelt pöörlevad detailid võivad nad enese ümber tõmmata ka neid puutumata.

7. Masin on inimesest tugevam ja kiirem, sellega tuleb arvestada.

8. Töötades kanna kaitseprille. Igasugune kiirelt lendav prügi on silmadele ohtlik, lisaks võib see töötajat ehmatada, mis võib viia
ohutsooni käe või jala.