Juhatuse valimine


MTÜ Pärnu Jahtklubi 7.05.2022 üldkoosolekul toimub lisaks muudele päevakorrateemadele uue juhatuse valimine järgmiseks kolmeks aastaks. Senine juhatus kutsub üles klubiliikmeid kandideerima juhatuse liikmeks. Kui tunned, et sooviksid klubielus rohkem kaasa rääkida ning oled valmis panustama oma aega ja energiat, siis võta ühendust juhatus@jahtklubi.ee

Väljavõte MTÜ Pärnu Jahtklubi protseduurireeglitest:

IV Juhatus

1. Juhatus käib koos vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.

2. Juhatuse kutsub omal äranägemisel juhatuse liikme nõudmisel kokku kommodoor, tema äraolekul asekommodoor.

3. Juhatuse koosoleku toimumise aja ja koha määrab kommodoor, tema äraolekul asekommodoor.

4. Juhatuse otsus loetakse vastu võetuks, kui selle poolt hääletas enamus kohalolevatest liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav kommodoori hääl.

5. Juhatuse tööst võib osa võtta Klubi tegevjuht, asendusliige või mõni teine kutsutud isik ilma hääleõiguseta.

6. Juhatuse pädevusse ja kohustuste hulka kuulub:

6.1. Klubi majandustegevuse juhtimine, vara haldamine ja käsutamine;

6.2. Üldkoosolekute ja erakorraliste üldkoosolekute kokkukutsumine ja nende otsuste täitmine;

6.3. Klubi kodukorra kehtestamine;

6.4. Üldkoosolekule kinnitamiseks antavate juhendite, nimede, määruste ja eelnõude koostamine;

6.5. Klubi nimel tehingute teostamine;

6.6. Klubi nimel kirjavahetuse pidamine;

6.7. Esindajate määramine Eesti Jahtklubide Liidu ja teiste organisatsioonide esindusorganitesse või komisjonidesse;

6.8. Klubi liikmete arvestuse pidamine;

6.9. Klubi huvide kaitsmine;

6.10. Klubi nimel tegutsemiseks volituste väljaandmine;

6.11. Klubi majandustegevuseks vajalike struktuuride loomine ja personali valimine;

6.12. Muu asjaajamine;

7. Klubi maksude kehtestamine;

8. Toimkondade moodustamine. Toimkonna juhtimiseks nimetab Juhatus toimkonna esimehe.

9. Erikomisjonide moodustamine. Juhatusele abiks asutatud erikomisjonid töötavad juhatuse poolt määratava juhatuse liikme juhtimisel.

10. Juhatuse asendusliige kutsutakse juhatuse tööst osa võtma mõne liikme lahkumise või tagasikutsumise korral.