Purjetamistreeningute ja -võistluste läbiviimise juhend alates 4. maist


Purjetamistreeningute ja võistluste läbiviimise juhend:

Eesti Jahtklubide Liidu juhend purjetamistreeningute ja võistluste korraldamiseks kehtib alates 4. maist. Allpool esitatud nõuded on koostatud lähtudes Kultuuriministeeriumi nõuetest spordiürituste korraldamiseks ning need kehtivad kuni järgmiste Vabariigi Valitsuse poolt kokku lepitud korralduste avalikustamiseni.

Kultuuriministeeriumi sporditegevuse juhend 26. aprillist

Kultuuriministeeriumi käitumisjuhend spordivõistluse korraldajale 3. maist

Minimaalsed nõuded purjetamistreeningutele ja võistlustele:

– Purjetamistreeningud on lubatud kuni 10 inimesega rühmadele, seal hulgas treener, abipersonal jt.

– Purjetamisvõistlustel võib ühel võistlusalal osaleda kuni 150 inimest, seal hulgas korraldajad ja treenerid.

– Registreerumine võistlustele, võistlusteadete avaldamine ja tulemuste avaldamine toimuvad täielikult e-keskkonnas.

– Võistluste avamine toimub sadamas kesksel kohal, kusjuures võistlejad jälgivad avamist oma purjekal või purjeka juures.

– Võistluste autasustamisel tohivad osaleda vaid autasustatavad purjetajad.

– Kaldal tuleb järgida tuleb 2+2 reeglit (grupis tuleb teistega hoida vähemalt 2-meetrist vahet). Arvestades 2 meetri distantsi nõuet peab olema sadamas ruumi vähemalt 4 m²/isiku kohta. Slipil on aluse veeskamine lubatud mitmele paadile korraga 2m vahega.

– Merel ei ole kohustuslik 2+2 reegel, kuid soovitatav on vältida lähikontakte.

– Alaealiste puhul peab olema (iga rühma) tegevus juhendatud täiskasvanud treeneri või juhendaja poolt.

– Haigusnähtudega isikud ei tohi tegevustes osaleda. Tegevuse läbiviimise eest vastutaval isikul on õigus haigusnähtudega isik ja koroona nakatunuga kokku puutunud isik ära saata.

– Siseruumides kantakse maski, v.a. duši all käimisel.

– Ühiseid riietus- ja pesuruume tohib kasutada 2+2 reeglit järgides ja 25% täituvuse nõuet järgides.

– Mitme rühma üheaegsel tegutsemisel tuleb territooriumil korraldada tegevused ja liikumine nii, et maksimaalselt vältida rühmade omavahelist kokkupuutumist. Jälgida, et lähikontaktsete arv oleks võimalikult väike.

– Kasutada tuleb võimalusel isiklikku purjetamisvarustust. Purjetamisvarustuse järgmisele purjetajale kasutamiseks andmisel tuleb paat kaldal olles eelnevalt seebiveega pesta, kuid merel võib purjetajaid paadis vahetada. Desinfitseerimisvahendite olemasolu ja vahendite puhastuse peab tagama tegevuse korraldaja või klubi haldaja.

– Purjetajad peavad kasutama individuaalseid joogipudeleid.

– Võistluse eel ja järel toitlustatakse võistlejaid vajaduse korral vabas õhus, järgides Terviseameti soovitusi.

– Võistluse korraldaja tagab, et isikud ei koguneks gruppidesse võistluspaiga territooriumil ega jääks pärast võistlust territooriumile.

– Võistluse korraldaja vastutab, et riskirühmadesse kuuluvate isikute (eelkõige vanemaealiste ja krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimeste) kokkupuude teiste isikutega oleks minimaalne. Vajaduse korral kasutatakse isikukaitsevahendeid.

– Korraldajaid ja võistlejaid informeeritakse üldhügieeni nõuete (käte pesemise ja desinfitseerimise, respiratoorse hügieeni) täitmisest ja seda kontrollitakse rangelt.

– Korraldajatele ja võistlejatele tagatakse võimalused käte pesuks ja desinfitseerimiseks. Käte desinfitseerimisvahendid asetatakse inimeste liikumisteedele nähtavasse kohta.